_somebody_

31 tekstów – auto­rem jest _so­mebo­dy_.

..Praw­dzi­wa miłość jest jak czar­na perła...Ta­ka bez­cenna i unikalna... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 30 marca 2011, 16:43

...Już wiem dlacze­go mo­je marze­nia wy­powie­dziane przy pier­wszej po­jawiającej się gwiaz­dce się nie spełniają...Bo kiedy widzisz pier­wszą gwiazdę nie masz pew­ności czy ktoś już wy­powie­dział swo­je..Może ktoś był szyb­szy od Ciebie...Zaw­sze masz dwa wyjścia: wpat­ry­wać się przez cały dzień w niebo bądź od­puścić so­bie i sa­memu dążyć do ce­lu nie cze­kając na pre­zen­ty od życia... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 marca 2011, 15:52

Tak nap­rawdę to każdy boi się żyć, ale jak bar­dzo te­go pragnie... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 8 grudnia 2010, 20:46

Cicho! Daj mówić sercu... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 4 grudnia 2010, 13:13

Niektórzy ludzie chcą mieć wielu przy­jaciół, a nie są ni­mi na­wet dla jed­nej osoby... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 30 listopada 2010, 20:53

Two­ja obojętność roz­ry­wa mi dusze i ser­ce tak, że nie mogę już wyt­rzy­mać, mi­mo to pragnę z Tobą być, mi­mo to, że tak bar­dzo mnie ra­nisz ...Jes­tem ofiarą-ma­sochis­tką, a Ty-be­zuczu­ciowym sadystą... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 28 listopada 2010, 16:52

Wyob­raź so­bie teatr, każdy gra swoją rolę, zakłada mas­ki, prze­biera się, stwarza pew­ne po­zory by zaszo­kować lub zachwy­cić widza...Jest też chór.Za każdym ra­zem gdy coś zro­bi grający w nim ak­tor pod­su­mowu­je to [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 17 fiszek • 23 listopada 2010, 21:12

Te mo­tyle w brzuchu za bar­dzo fru­wają na Twój wi­dok...Dob­rze, że mam jeszcze gra­witację, bo daw­no bym już odleciała..! 

myśl
zebrała 32 fiszki • 22 listopada 2010, 20:31

Cza­sami tak po pros­tu bra­kuje nam słów by opi­sać to co się czuje... 

myśl
zebrała 41 fiszek • 10 listopada 2010, 19:31

Ty­le ra­zy z naszych ust pa­dają słowa, że chcieli­byśmy nie kochać, ale czym by było życie bez miłości? 

myśl
zebrała 20 fiszek • 3 listopada 2010, 20:16

_somebody_

_somebody_

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność